456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Đang cập nhật

Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2018 so với năm 2017 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán15/12/2017Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201725/8/2017Tải xuống
VAN HUNG REAL ESTATE25/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống